top of page

TERMS & CONDITIONS

Customer Care

I’m a Customer Care section. I’m a great place to write a long text about your company and your services, and, most importantly, how to contact your store with queries. Writing a detailed Customer Care policy is a great way to build trust and reassure your customers that they can buy with confidence.

 

I'm the second paragraph in your Customer Care section. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me to add details about your policy and make changes to the font. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.

Privacybeleid

Kempens Hoen vzw hecht veel waarde aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en het respecteren van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we transparant en duidelijk communiceren over waarom Kempens Hoen vzw persoonsgegevens verzamelt, bijhoudt en verwerkt, welke persoonsgegevens we verzamelen en hoe we vervolgens omgaan met deze gegevens. De privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Kempens Hoen vzw verwerkt. We doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens. Kempens Hoen vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (in voege vanaf 25/05/2018).

Wat betekent dit precies?

1) We verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring.

2) De verwerking van deze persoonsgegevens wordt beperkt tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

3) We vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als Kempens Hoen vzw persoonsgegevens verwerkt of doorgeeft.

4) We nemen de nodige technische en organisatorische maatregelen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.

5) We geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt en steeds met uw toestemming en medeweten.

6) We houden u op de hoogte van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens. Indien er in de toekomst aanpassingen gebeuren aan deze privacyverklaring, verbinden we ons ertoe dit aan u te communiceren waarna opnieuw uw goedkeuring gevraagd wordt.

7) Kempens Hoen vzw is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via deze contactgegevens:

Kempens Hoen vzw
Hof ter Stokere
Diepte 1
2330 Merksplas
info@kempenshoen.be


Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

1) Om u te informeren over de diensten van Kempens Hoen vzw

2) Om u te kunnen laten deelnemen aan de activiteiten van Kempens Hoen vzw

3) Het versturen van nieuwsbrieven, uitnodigingen en andere interessante informatie

4) Bijhouden van het aantal vragen om informatie (statistieken)

Voor de bovenstaande  doelstellingen kunnen we de volgende gegevens van u vragen, opslaan en/of verwerken: naam, voornaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, instelling/organisatie/dienst/bedrijf/vakgroep, type onderzoek, in hoeverre dat dit nuttig is voor de werking van Kempens Hoen vzw.

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen we aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden:

Verspreiden van nieuwsbrieven en uitnodigingen

Evenementen, studiedagen e.d.: verspreiden van de deelnemerslijst onder de deelnemers

Verzorging van de internetomgeving van Kempens Hoen vzw

We zullen de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk toegestaan en verplicht is. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. We kunnen enkel persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier toestemming voor geeft. U heeft uiteraard het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken.

Bewaartermijn
Kempens Hoen vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn, dan wel op grond van de wet is vereist. Kempens Hoen vzw verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens voor maximum 5 jaar na laatste gebruik.

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering (het recht om vergeten te worden) van de persoonsgegevens die wij van u ontvangen hebben. Neem hiervoor gerust contact met ons op.  Ook indien u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, mag u hierover contact met ons opnemen.

Wijzigingen
Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekendgemaakt. We adviseren u om regelmatig de privacyverklaring te bekijken. 
Deze privacyverklaring werd het laatst geüpdatet op 27/02/2020

Disclaimer

Volgende inhouden vallen onder deze disclaimer:

1) Eigenaar: eigenaar van de website
2) Gebruik: alle denkbare handelingen
3) Gebruiker: u, bezoeker van deze website
4) Content: alle in de website aanwezige inhoud
5) Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer
6) De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde
7) De eigenaar is niet verantwoordelijk voor de content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen.
8) Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.
9) Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.

Wholesale Inquiries

I’m a wholesale inquiries section. I’m a great place to inform other retailers about how they can sell your stunning products. Use plain language and give as much information as possible in order to promote your business and take it to the next level!

 

I'm the second paragraph in your Wholesale Inquiries section. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me to add details about your policy and make changes to the font. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.

Payment Methods

- Credit / Debit Cards
- PAYPAL

- Offline Payments

bottom of page